Stuken van gevels woning is vergunningvrij


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 27 januari 2016  ( ECLI:NL:RVS:2016:162) overwogen dat het aanbrengen van een stuclaag op de gevels van de woning voldoet aan de eisen in artikel 3, aanhef en onderdeel 8, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Dat betekent dat het stuken vergunningvrij is.

Is stuken bouwen?
Het aanbrengen van een stuclaag is 'bouwen' in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat is al sinds lange tijd jurisprudentie (zie bijvoorbeeld ABRvS 19 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE4293).

Geen gevelpaneel of wijziging draagconstructie
De Afdeling overweegt in haar uitspraak van 27 januari 2016 dat zo'n stuclaag niet kan worden uitgelegd als een zogenaamd 'gevelpaneel'. Ook verandert de draagconstructie van de woning niet, omdat de draagconstructie nog steeds uit de dragende muren van de woning bestaat.

Geen toename bebouwde oppervlak
De indieners van het hoger beroep stelden nog dat de bebouwde oppervlakte van de woning door het stuken is uitgebreid. De Afdeling is het daar niet mee eens: de stuclaag maakt de buitenmuren weliswaar iets dikker, maar de toename van het bebouwde oppervlak is niet zodanig dat daarmee niet is voldaan aan de vereisten in artikel 3, aanhef en onderdeel 8. Daarbij meldt de Afdeling dat het criterium 'bouwen van niet-ingrijpende aard' niet van toepassing meer is doordat de gewijzigde regelgeving die eis niet meer stelt.

Slotsom
De conclusie is daarom dat voor het stuken van de gevels geen omgevingsvergunning is vereist.

 


Terug

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943