Algemene voorwaarden


 • Legalis juridisch advies is een eenmanszaak naar Nederlands recht.

 • Alle opdrachten gegeven aan Legalis juridisch advies gelden als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

 • De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Legalis juridisch advies of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen Legalis juridisch advies en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 • Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 • Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door Legalis juridisch advies, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

 • Legalis juridisch advies zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever zo goed als mogelijk waarborgen. Echter, de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van e-mail.

 • De opdracht van opdrachtgever aan Legalis juridisch advies houdt mede de bevoegdheid in namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Legalis juridisch advies is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Legalis juridisch advies verschuldigd is.

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief zoals dat door Legalis juridisch advies jaarlijks wordt vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten worden apart in rekening gebracht of apart vermeld op een declaratie.

 • Het honorarium wordt in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.  

 • Legalis juridisch advies kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet betaald wordt.

 • Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Legalis juridisch advies leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door Legalis juridisch advies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

 • Indien Legalis juridisch advies aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Legalis juridisch advies wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

 • Indien om welke reden dan ook geen van de genoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 10.000,--.

 • Legalis juridisch advies is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie of onvolledige gegevens.

 • Legalis juridisch advies is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.

 • De opdrachtgever vrijwaart Legalis juridisch advies tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voorvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

 • Een vordering tot schadevergoeding op Legalis juridisch advies vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een particuliere consument betreft.

 • Op de rechtsverhouding tussen Legalis juridisch advies en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Legalis juridisch advies zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Contactgegevens:

  055 - 57 87 943